101/1 หมู่ 2 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 054 069640 โทรสาร 054 069639  E-mail : [email protected]